รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2564 08:35:00
หัวข้อข่าว
17 สิงหาคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้นสามัญของ VI WR และ YCI ก่อนการเพิกถอน
หลักทรัพย์
WR
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (VI)
 - บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR)
 - บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) (YCI)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 17 ส.ค. 2564
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 18 ส.ค. 2564
______________________________________________________________________