รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2564 17:53:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
หลักทรัพย์
CPNCG
แหล่งข่าว
CPNCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN 
คอมเมอร์เชียล โกรท
ปี                         : 2021
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2564
หมายเหตุ                      :
จท.11-640170
13 สิงหาคม 2564
เรื่อง  ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ("กอsงทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 (ระยะเวลา
3 เดือน) สำหรับงวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของ
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินร้อยละ 20 
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2563
กล่าวคือ กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2564 จำนวน 88.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 114.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงจำนวน
26.15 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 22.8) จากงวดเดียวกันของปีก่อน
โดยมีสาเหตุหลักมาจากกองทุนรวมมีรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเป็นจำนวน
40.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 จำนวน 20.15 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.4) ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นของการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
มีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ
ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2564 
ลดลงกว่าในงวดเดียวกัน
ของปี 2563 เกินกว่าร้อยละ 20
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
  กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้