รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2564 17:12:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
APEX
แหล่งข่าว
APEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 11 ส.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 3,999,800,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.10
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 05 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 11 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 34,698,918
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 3,965,101,082

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 3,999,800,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 34,698,918
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 3,965,101,082
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 3,469,891.80
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 166,428.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : - ค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) 
ประมาณ 166,428 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 3,303,463.80
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายจำนงค์ สิงหะ
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้