รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2564 13:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
BLA
แหล่งข่าว
BLA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ส.ค. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล )
                    เลขานุการบริษัท
                 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หมายเหตุ                      :
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด     6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้
เพื่อเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานกำกับในการบริหารความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้