รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2564 20:16:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข้อมูลกรณีนำเข้าวัคซีนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. สอบถาม
หลักทรัพย์
THG
แหล่งข่าว
THG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข้อมูลกรณีนำเข้าวัคซีนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. 
สอบถาม
รายละเอียด                     :
ตามที่บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้เข้าชี้แจงข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 
บริษัทฯ จึงขอนำส่งสำเนาข้อมูลดังกล่าว เพื่อแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( ดร. สุวดี พันธุ์พานิช )
                  เลขานุการบริษัท
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้