รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2564 17:12:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2021
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2564
หมายเหตุ                      :
วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสที่สองของปี 2564 จำนวน 371 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.5 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มียอดขายที่ 439.3 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณการขายจาก
28,347 ตัน ในไตรมาสที่สองของปี 2563 เป็น 15,943 ตันในไตรมาสที่สองของปี 2564
หรือลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 43.8  ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มสูงขี้นจากตันละ 15,500 บาท
ในไตรมาสที่สองของปี 2563 มาเป็นตันละ 23,270 บาท ในไตรมาสที่สองของปี 2564
ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดและแนวโน้มของราคาเหล็กโลก
ในไตรมาสที่สองของปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 10.4 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 7.7
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนวัตถุดิบหลัก-บิลเล็ต(Metal spread)
เนื่องจากราคาขายของเหล็กเส้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าต้นทุนของบิลเล็ต
ซึ่งต้นทุนของบิลเล็ตนี้มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 85-90 ของต้นทุนขาย ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงของส่วนต่างดังกล่าวจึงมีผลอย่างมากต่ออัตรากำไรขั้นต้น นอกจากนี้
บริษัทฯยังมีการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 5.1
ล้านบาทในไตรมาสที่สองของปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่สองของปี 2564 และปี 2563 มีจำนวนเท่ากับ 4.9 ล้านบาท และ 5.4 ล้านบาท 
ตามลำดับ
โดยที่ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้าจึงเป็นสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงต่อยอดขายในอัตราส่วนป
ระมาณร้อยละ 1.0-2.0  ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่สองของปี 2564 และปี 2563 มีจำนวนเท่ากับ
6.6 ล้านบาท และ 6.5 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารนี้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
มียอดที่ใกล้เคียงกันกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของรายได้อื่น ในไตรมาสที่สองของปี 2564
บริษัทมีรายได้จากการขายเศษเหล็กอยู่ที่ 5 ล้านบาท โดยมีต้นทุนของเศษเหล็กที่ 2 ล้านบาท
จากผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สองของปี 2564 เป็นกำไรสุทธิ 24.3 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิที่ 17.8
ล้านบาท  สำหรับผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 65.2 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2563 ที่มีผลกำไรสุทธิที่ 50.8 ล้านบาท

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจำนวนเท่ากับ 1,988.8 ล้านบาท เพิ่มขี้นจากตอนสิ้นปี
2563 ที่มียอดสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,958.5 ล้านบาท
โดยที่สินทรัพย์หมุนเวียนมียอดเพิ่มสูงขึ้นจากยอดลูกหนี้การค้า ทั้งนี้บริษัทฯ
มียอดลูกหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 80 วันของยอดขาย และยอดสินค้าคงเหลือเฉลี่ยที่จำนวน 60 วัน ของต้นทุนขาย
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจำนวนเท่ากับ 53.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 
ที่มียอดหนี้สินรวมอยู่ที่ 43.4 ล้านบาท
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมมาจากยอดเจ้าหนี้การค้าและภาษีเงินได้ค้างจ่าย
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ (สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
คิดเป็น 31.07 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่คิดเป็น 40.9 เท่า
ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากยอดหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึน  ในขณะที่
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 0.03 เท่า ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564 และ 0.02 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ
ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มสูงขึ้น และไม่มีการใช้หนี้สินระยะยาวเลย
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้