รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ส.ค. 2564 18:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ที่ 51/2564/035

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้
1.  รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2.  แต่งตั้ง นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 
เนื่องด้วยท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ท่านมีบทบาทในการกำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
 ให้สามารถสร้างผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี
3.  แต่งตั้ง นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
4.  แต่งตั้ง นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 16 
สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้