รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ส.ค. 2564 17:05:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ DIMET-W3
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
DIMET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 06 ส.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DIMET-W3
วันใช้สิทธิ                      : 20 ส.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 13 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 19 ส.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.3479
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.8679
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
http://www.dimetsiam.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0
%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0
%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%
b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a/
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 602 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ติดต่อ: คุณไพบูลย์ บุดดีวงศ์ TEL: 02-323-2800
       คุณภูริชา บุรณศิริ   TEL: 02-049-1041 ต่อ 1022
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวลภัสรินทร์   ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้