รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ส.ค. 2564 18:57:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการลาออก
หลักทรัพย์
BLA
แหล่งข่าว
BLA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ด้วยหม่อมหลวง จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด 
(มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยยังคงทำหน้าที่ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
ตามรายละเอียดหนังสือแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ BLA.A4S 16/2564 ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้