รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ส.ค. 2564 17:29:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SST-W2
หลักทรัพย์
SST
แหล่งข่าว
SST
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 04 ส.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SST-W2
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 09 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 07 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 15 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 8.658
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.155
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 01 ต.ค. 2564
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://www.subsrithai.co.th/home.asp
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : คุณอรนุช คงกัน (รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ)
Email : oinnajit@subsrithai.co.th
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2044/25-27 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 โทร. 02-318-5514-5
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาส
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้