รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ส.ค. 2564 08:10:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ GL MAX และ NOK เร่งนำส่งงบการเงินปี 2563 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
NOK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL) บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MAX) 
และบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK) ยังไม่นำส่งงบการเงินปี 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ทั้ง 3 บริษัท
เร่งนำส่งงบการเงินดังกล่าวเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนได้รับทราบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่าในกรณีที่ GL MAX และ NOK ยังไม่นำส่งงบการเงินปี 2563 ภายใน 6 
เดือนนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลานำส่งงบการเงิน กล่าวคือ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะประกาศว่าทั้ง 3 บริษัทข้างต้นเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และขึ้นเครื่องหมาย
NC (Non-Compliance)
จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้
______________________________________________________________________