รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ค. 2564 08:40:00
หัวข้อข่าว
03 สิงหาคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ JMT-W2
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
 ครั้งที่ 2 (JMT-W2)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 03 ส.ค. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 06 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 27 ส.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 27 ส.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 04 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 27 ส.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 11 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2564
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 28 ส.ค. 2564
สิทธิ
______________________________________________________________________