รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ก.ค. 2564 07:59:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
หลักทรัพย์
BCPG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG)
ทุนเดิม (บาท)                    : 13,211,595,455.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,642,319,091
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 69,922,663
ทุนใหม่ (บาท)                    : 13,561,208,770.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,712,241,754
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 5.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1) จำนวน 
69,922,663 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 69,922,663 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 8.00
วันใช้สิทธิ                      : 20 ก.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 ก.ค. 2564
______________________________________________________________________