รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ค. 2564 17:44:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3-2564 การเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ,กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2564 (แก้ไข PDF file)
หลักทรัพย์
NCL
แหล่งข่าว
NCL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 13 ก.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 ส.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 ส.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ 
ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10
ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 45,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 45,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 15,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 3.005
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 3.30
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นางละออ ตั้งคารวคุณ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 18,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 3.606
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 3.30
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นายวิชัย ด่านรัตน
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 6,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 1.202
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 3.30
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นางนธีรา บริรักษ์คูเจริญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 6,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 1.202
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 3.30
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 45,000,000
(หุ้น)
หมายเหตุ                      :
วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้