รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ค. 2564 17:13:00
หัวข้อข่าว
การจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
TIF1
แหล่งข่าว
TIF1
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ กอ. 084/2564
                 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง  การจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 (เพิ่มเติม)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 
1 ("กองทุน") ขอแจ้งสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน ดังนี้
1.  วันที่ทำรายการ   :  23 กรกฎาคม 2564
2.
3.  การรับชำระเงิน
ผู้ซื้อ  :
:  วันที่เข้าทำรายการได้รับชำระเงินทั้งจำนวน
นางสาววีรวรรณ เลิศวรธรรม นายพิศาล จันทฤทธิรัศมี และนายคงเดช จันทฤทธิรัศมี 
ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกับกองทุน โดยผู้ซื้อทั้ง 3 ราย ถือกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สินที่จำหน่าย
4.  มูลค่าทรัพย์สินที่จำหน่ายเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนทั้งหมด  :  เป็นรายการจำหน่ายทรัพย์สิ
นโดยมีขนาดรายการอยู่ที่ร้อยละ 3.25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน (คำนวณจากงบการเงิน ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564)
5.  ทรัพย์สินที่จำหน่าย  :  ที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
ชื่อ:  โรงงาน A039
ที่ตั้ง: เลขที่ 101/39 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี
ประเภทการใช้งาน:  โรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ทรัพย์สินประกอบด้วย
(ก)  โฉนดที่ดินเลขที่ 13247 หน้าสำรวจ 3664 เนื้อที่ดิน 0-1-99 ไร่
   โฉนดที่ดินเลขที่ 13249 หน้าสำรวจ 3666 เนื้อที่ดิน 3-0-41 ไร่
(ข)  อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมถึงส่วนควบ 
บนอาคารและที่ดินดังกล่าว

อาย

      อายุอาคาร :  ประมาณ 30 ปี
ภาระผูกพัน :  ไม่มี

6.  
ราคาขายรวมทั้งสิ้น  
:  
33,000,000 บาท 
โดยกองทุนและผู้ซื้อตกลงที่จะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพ
ย์สินที่จะซื้อขาย ฝ่ายละเท่าๆ กัน (ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งกองทุนจะเป็นผู้ชำระ)
7.  มูลค่าของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป  :  -  ราคาตามบัญชี 22,805,416 บาท
-  ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย มีดังนี้
1. จำนวนเงิน 30,000,000.00 บาท โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยวิธีคิดจากรายได้
(Income Method) ประเมินมูลค่า ณ วันที่       7 พฤษภาคม 2564 และจัดทำรายงานประเมินวันที่ 20
พฤษภาคม 2564
2. จำนวนเงิน 31,980,000.00 บาท โดยบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด 
ด้วยวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Method) ประเมินมูลค่า ณ วันที่          7 พฤษภาคม 2564
และจัดทำรายงานประเมินวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
8.
9.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการขาย
เหตุผลและความจำเป็นในการขายทรัพย์สิน  :
:  กองทุนมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น
ทรัพย์สินมีศักยภาพในการสร้างรายได้ลดลง โดยไม่มีผู้เช่าเป็นเวลานาน
10.  แผนการใช้เงิน  :  กองทุนสามารถนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินมาสำรองค่าใช้จ่ายของกองทุนหรือคืนใ
ห้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
      
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้