รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
การเข้าทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  

ที่ 51/2564/030

การเข้าทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
(มหาชน) ("SF") กับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("กลุ่มเมเจอร์")
และการทำคำเสนอหุ้นทั้งหมดของ SF โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
นั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้น 
("บันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้น") กับกลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนายอรณพ จันทรประภา กลุ่มนายพงศ์กิจ
สุทธพงศ์ กลุ่มนายนพพร วิฑูรชาติ และกลุ่มนายสมนึก พจน์เกษมสิน ("ผู้ขาย") เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
464,622,917 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21.79 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF
ในราคาซื้อขายหุ้นละ 12.00 บาท (ราคาเดียวกับที่เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น SF จากกลุ่มเมเจอร์)
คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,575,475,004 บาท และคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 4 สิงหาคม
2564 (วันเดียวกับการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น SF กับกลุ่มเมเจอร์) ("สัญญาซื้อขายหุ้น")
และคาดว่าจะซื้อหุ้น SF รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ในหุ้นโดยปราศจากภาระติดพันแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม
2564 (วันเดียวกับที่คาดว่าจะได้รับโอนหุ้น SF จากกลุ่มเมเจอร์) ทั้งนี้
ความสำเร็จของธุรกรรมการซื้อหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ระหว่างคู่สัญญา
เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับจากผู้ขาย กลุ่มเมเจอร์ และหุ้นที่บริษัทฯ 
มีอยู่แล้วจะทำให้สัดส่วนจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน SF เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,156,270,888 หุ้น
หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54.24 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF โดยบริษัทฯ
จะทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ SF ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ราคาหุ้นละ 12.00
บาท ภายในวงเงินประมาณ 11,708 ล้านบาท ("การทำคำเสนอซื้อ") โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อบริษัทฯ
อยู่ระหว่างศึกษาซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิกถอน SF ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลท.
หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อตลท. ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
(SF)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 12.00
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ                      : 
ความสำเร็จของการทำคำเสนอซื้อขึ้นอยู่กับธุรกรรมการซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้
อขายหุ้นและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ
ที่ระบุไว้ระหว่างคู่สัญญา
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้