รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ค. 2564 17:14:00
หัวข้อข่าว
การจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
หลักทรัพย์
TIF1
แหล่งข่าว
TIF1
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ กอ. 084/2564
                 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง  การจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 
1 ("กองทุน") ขอแจ้งสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน ดังนี้
1.  วันที่ทำรายการ   :  23 กรกฎาคม 2564
2.  ผู้ซื้อ  :  นางสาววีรวรรณ เลิศวรธรรม นายพิศาล จันทฤทธิรัศมี และนายคงเดช จันทฤทธิรัศมี
3.  มูลค่าทรัพย์สินที่จำหน่ายเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนทั้งหมด  :  เป็นรายการจำหน่ายทรัพย์สิ
นโดยมีขนาดรายการอยู่ที่ร้อยละ 3.25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม (คำนวณจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
4.  ทรัพย์สินที่จำหน่าย  :  ที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
ชื่อ:  โรงงาน A039
ที่ตั้ง: เลขที่ 101/39 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
     อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประเภทการใช้งาน:  โรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ทรัพย์สินประกอบด้วย
(ก)  โฉนดที่ดินเลขที่ 13247 หน้าสำรวจ 3664 เนื้อที่ดิน 0-1-99 ไร่
   โฉนดที่ดินเลขที่ 13249 หน้าสำรวจ 3666 เนื้อที่ดิน 3-0-41 ไร่
(ข)  อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมถึงส่วนควบ 
บนอาคารและที่ดินดังกล่าว

5.  ราคาขายรวมทั้งสิ้น  :  33,000,000 บาท 
โดยกองทุนและผู้ซื้อตกลงที่จะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพ
ย์สินที่จะซื้อขาย ฝ่ายละเท่าๆ กัน (ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งกองทุนจะเป็นผู้ชำระ)
 
6.  มูลค่าของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป  :  -  ราคาตามบัญชี 22,805,416 บาท
-  ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย มีดังนี้
1. จำนวนเงิน 30,000,000.00 บาท โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ด้วยวิธีคิดจากรายได้ (Income Method) ประเมินมูลค่า ณ วันที่       7 พฤษภาคม 2564
และจัดทำรายงานประเมินวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
2. จำนวนเงิน 31,980,000.00 บาท โดยบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด 
ด้วยวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Method) ประเมินมูลค่า ณ วันที่          7 พฤษภาคม 2564
และจัดทำรายงานประเมินวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
7.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการขาย  :  กองทุนมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น
8.  แผนการใช้เงิน  :  กองทุนสามารถนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินมาสำรองค่าใช้จ่ายของกองทุนหรือคืนให
้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้