รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ค. 2564 08:32:00
หัวข้อข่าว
27 กรกฎาคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SPF
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SPF
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
คำอธิบายรายการ                   :
การเลิกกองทุน โดยวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Record Date) 
ที่จะมีสิทธิได้รับเงินคืนทุนและเงินปันผลในส่วนที่เกินทุนจากการตอบแทนการยกเลิกสัญญาสนามบินสมุย
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 27 ก.ค. 2564
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 31 ก.ค. 2564
______________________________________________________________________