รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ค. 2564 08:04:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ STECH เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
หลักทรัพย์
STECH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (STECH)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : STECH
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ                      : วัสดุก่อสร้าง
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 23 ก.ค. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 23 ก.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 725,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 725,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 725,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 203,500,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 203,500,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 2.78
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 13 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 16 ก.ค. 2564
ลักษณะธุรกิจ                     :
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า "STEC" ได้แก่ เสาเข็ม เสาไฟฟ้า เป็นต้น 
และให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็ม
รวมทั้งให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ STECH จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________