รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ค. 2564 07:57:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ APEX เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
หลักทรัพย์
APEX
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APEX)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,999,900,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,999,800,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 433
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,999,900,216.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,999,800,433
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (APEX-W1) จำนวน 433 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 433 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.40
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 23 ก.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
APEX เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จะยังคงสั่งห้ามการซื้อหรือขายหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นเดิมของ APEX ต่อไป
จนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้
______________________________________________________________________