รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ค. 2564 08:21:00
หัวข้อข่าว
22 กรกฎาคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ITEL-W2
หลักทรัพย์
ITEL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
(ITEL-W2)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 22 ก.ค. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 29 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 19 ส.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 19 ส.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 23 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 19 ส.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 04 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 18 ส.ค. 2564
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 20 ส.ค. 2564
สิทธิ
______________________________________________________________________