รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ค. 2564 08:11:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ STGT เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
หลักทรัพย์
STGT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,428,780,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,857,560,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,701,410
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,431,630,705.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,863,261,410
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรให้                     : กรรมการและพนักงาน (ESOP) จำนวน 5,701,410 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)               : 37.30
วันเสนอขาย                     : วันที่ 13 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 14 ก.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 22 ก.ค. 2564
______________________________________________________________________