รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.ค. 2564 17:39:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
SCI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  CFRESH  19 ก.ค. 2564  27 ส.ค. 2564
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)  CMR  19 ก.ค. 2564  27 ส.ค. 2564
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)  INOX  19 ก.ค. 2564  27 ส.ค. 2564
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  LEO  19 ก.ค. 2564  27 ส.ค. 2564
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)  MENA  19 ก.ค. 2564  27 ส.ค. 2564
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  PRINC  19 ก.ค. 2564  27 ส.ค. 2564
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)  SCI  19 ก.ค. 2564  27 ส.ค. 2564
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  SITHAI  19 ก.ค. 2564  27 ส.ค. 2564
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)  AEC  19 ก.ค. 2564  06 ส.ค. 2564
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6  AEC-W6  19 ก.ค. 2564  06 ส.ค. 2564

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -


หมายเหตุ
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio
เป็นต้น
____________________________________________________________________________________________________________