รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.ค. 2564 12:48:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัทจัดการ
หลักทรัพย์
TIF1
แหล่งข่าว
TIF1
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ กอ. 083/2564
            วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
เรื่อง  การเผยแพร่หนังสือข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินด
ัสเตรียล 1
ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัทจัดการ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไทยอินดัสเตรียล 1 ("กองทุนรวม") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้เผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 ของกองทุนรวม บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.one-asset.com 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำถามหรือข้อซักถาม สามารถส่งแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่
บริษัทจัดการ โดยทางอีเมลของฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
propertyfund@one-asset.com ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะรวบรวมและเผยแพร่ประเด็นคำถาม-คำตอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งป
ระเทศไทยต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้