รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ค. 2564 17:37:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) ภายใต้โครงการ STGT ESOP
หลักทรัพย์
STGT
แหล่งข่าว
STGT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 15 ก.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 6,000,000
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 37.30
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 13 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 14 ก.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 5,701,410
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 298,590

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 6,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 5,701,410
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 298,590
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 212,662,593.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 60,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : - ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ STGT ESOP
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 212,602,593.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์
ตำแหน่ง                       : กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

นายกิติชัย สินเจริญกุล
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้