รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ค. 2564 17:46:00
หัวข้อข่าว
การเข้าทำรายการซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมูลค่าสุทธิ 200 ล้านบาท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564-แก้ไข
หลักทรัพย์
A
แหล่งข่าว
A
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 09 ก.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 03 ก.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 ก.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 23 ก.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : อาคารบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

เข้าทำรายการซื้อที่ดินที่เป็นที่ตั้งของบริษัทจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมูลค่าสุทธิ 200 ล้านบาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้