รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ค. 2564 08:33:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CGD เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
หลักทรัพย์
CGD
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
(CGD)
ทุนเดิม (บาท)                    : 5,042,338,051.94
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,266,127,954
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 563
ทุนใหม่ (บาท)                    : 5,042,338,395.37
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,266,128,517
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.61000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CGD-W4) จำนวน 563 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 563 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.75
วันใช้สิทธิ                      : 25 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 ก.ค. 2564
______________________________________________________________________