รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ค. 2564 19:32:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
STHAI
แหล่งข่าว
STHAI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 07 ก.ค. 2564
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : วาระที่ 6.2 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน 2564)
กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ : นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 6.2 ที่ประชุมไม่อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
และมีการเสนอวาระเพิ่มเติม ดังนี้
วาระที่ 8 .1 การพิจารณกำหนดให้บรรจุวาระการประชุม เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมทดแทน 
แทนกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง
วาระที่ 8.2 พิจารณาแต่งตั้ง นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
วาระที่ 8.3 พิจารณาแต่งตั้ง Dr. Yang Fong เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
วาระที่ 8.4 พิจารณากำหนดให้บรรจุวาระเพิ่มเติมกรรมการอีกหนึ่งท่าน
วาระที่ 8.5 พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน
วาระที่ 8.6 พิจารณากำหนดให้บรรจุวาระการประชุม เรื่อง การเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน 
ตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการ
วาระที่ 8.7 พิจารณาแต่งตั้ง Ms. Chun Ching Teng เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
วาระที่ 8.8 นายวิศิษฎ์ รักษ์วิศิษฎ์วงศ์
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้