รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2564 21:28:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันกำหนดสิทธิ และ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO
หลักทรัพย์
APEX
แหล่งข่าว
APEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ก.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 14 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 ก.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ซอยต้นสน) เลขที่ 9 
ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ก.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 3,999,800,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 3,999,800,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 3,999,800,000
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 1 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.10
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)          : วันที่ 05 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 11 ส.ค. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 19 ก.ค. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(เพิ่มเติม)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 16 ก.ค. 2564
(เพิ่มเติม)
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) 
ตามที่ได้รับอนุมัติแล้วจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ก.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้