รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2564 18:55:00
หัวข้อข่าว
การเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และการทำคำเสนอหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  การเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 
(มหาชน) และการทำคำเสนอหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว

ที่ 51/2564/027  เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("SF") โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ("บริษัทฯ") เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SF จากบริษัท 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ผู้ขาย") รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อขายทั้งสิ้น 647,158,471
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.36 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF ในราคาซื้อขายหุ้นละ 12.00 บาท
คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,765,901,652 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีกำหนดการลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ("บันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้น")
และจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่บันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นลงนามแล้วเสร็จ
("สัญญาซื้อขายหุ้น") โดยคาดว่าจะซื้อหุ้น SF โดยปราศจากภาระติดพันจากผู้ขายแล้วเสร็จภายในวันที่ 30
สิงหาคม 2564 ("ธุรกรรมการซื้อหุ้น") ทั้งนี้
ความสำเร็จของธุรกรรมการซื้อหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ระหว่างคู่สัญญา
2.  ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ 
มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ SF
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ราคาหุ้นละ 12.00 บาท ภายในวงเงินประมาณ 17,817
ล้านบาท ("การทำคำเสนอซื้อ") โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อบริษัทฯ
อยู่ระหว่างศึกษาซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิกถอน SF
ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
3.  มอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น SF ตลอดจนเข้าเจรจา ตกลง เปลี่ยนแปลงแก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อหุ้น SF ดังกล่าว
ทั้งนี้ 
ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณ
ะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
แต่การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อข้างต้นจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป")
โดยธุรกรรมการซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อมีขนาดของรายการรวมกันสูงสุดเท่ากับ 25,583 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 23.52
โดยคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานซึ่งเป็นวิธีที่มีมูลค่าของรายการสูงสุดจากทุกเกณฑ์การคำนวณที่
กำหนดโดยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้
เมื่อรวมมูลค่ารายการของธุรกรรมการซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้กับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์
อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
(ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น) อีกร้อยละ 15.87
ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรวมกันเท่ากับร้อยละ 39.39
ทำให้ธุรกรรมดังกล่าวถูกจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ดังนั้นบริษัทฯ
มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และจัดส่งสารสนเทศแจ้งการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ภายใน 21 วัน นับจากวันที่มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้