รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2564 06:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BROOK เริ่มซื้อขายวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BROOK)
ทุนเดิม (บาท)                    : 853,485,025.88
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,827,880,207
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,365,576,042
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,024,182,031.13
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,193,456,249
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.12500
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 5 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.40
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 21 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 06 ก.ค. 2564
______________________________________________________________________