รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ค. 2564 08:03:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ APURE เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
หลักทรัพย์
APURE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (APURE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 670,785,875.90
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 958,265,537
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,846
ทุนใหม่ (บาท)                    : 670,794,168.10
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 958,277,383
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.70000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (APURE-W2) จำนวน 11,302
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,846 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.04845
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 4.769
วันใช้สิทธิ                      : 04 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 05 ก.ค. 2564
______________________________________________________________________