รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ค. 2564 07:27:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เรื่องการจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ SABUY และการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ TBSP (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
TKS
แหล่งข่าว
TKS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)
เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ
การขายหุ้นสามัญของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้