รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2564 17:37:00
หัวข้อข่าว
การนำส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยอินดัสเตรียล 1
หลักทรัพย์
TIF1
แหล่งข่าว
TIF1
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 30 มิ.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 30 มิ.ย. 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 ก.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 ก.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ ครั้งที่ 14/2564 
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยอินดัสเตรียล 1 ("กองทุนรวม") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2564 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
1.  การนำส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 
โดยมีรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลการประชุมและวาระการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบดังต่อไปนี
้
เนื่องจาก ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน/จ.10/2564 เรื่อง 
การผ่อนผันการดำเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจำปี
ที่จัดขึ้นในปี พ.ศ.2564 ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19))ได้กำหนดให้ในกรณีที่การประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเท่านั้น
โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจดำเนินการด้วยวิธีการอื่นแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี
เพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพ
ิ่มเติมจากบริษัทจัดการได้ และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสอบถามข้อมูลใดๆ
ให้บริษัทจัดการจัดทำสรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
และให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
บริษัทจัดการขอเรียนว่า การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 ของกองทุนรวม มีวาระการประชุม
เพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทั้งหมด จึงขอนำส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 
ซึ่งมีวาระ
การประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 : รับทราบการนำส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563
วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563
วาระที่ 3 : รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2563
วาระที่ 4 : รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563
วาระที่ 5 : พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564
วาระที่ 6 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


2.  แจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 ประจำปี 2564
บริษัทจัดการได้พิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2564 
โดยมี รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
ลำดับ  ชื่อและนามสกุล  เลขทะเบียนรับอนุญาต
1  นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 และ/หรือ
2  นายสุชาติ พานิชย์เจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 และ/หรือ
3  นางสาวชื่นตา ชมเมิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 และ/หรือ
4  นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 และ/หรือ
5  นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922
  โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม 
และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 530,000 บาท 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสตมป์ และอื่นๆ)
3.  กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 
2564
เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหน่วยลงทุนและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
บริษัทจัดการจะจัดส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทราบตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ (Record Date)
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
4.  การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำถามหรือข้อซักถาม สามารถส่งแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่
บริษัทจัดการ โดยทางอีเมลของฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
propertyfund@one-asset.com ภายในวันที่ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
(โดยแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนจะแนบส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไปพร้อมกับหนังสือเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564) ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะรวบรวมและเผยแพร่ประเด็นคำถาม-คำตอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งป
ระเทศไทยต่อไป
    
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

     ขอแสดงความนับถือ

(นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
หมายเหตุ                      :
1. เนื่องจากเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทราบ 
จึงจัดส่งข้อมูลเพื่อรับทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและส่งเอกสารทางไปรษณีย์แทนการจัดประชุม AGM
2. 
ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยนำส่งมาที่อีเมลของฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้
างพื้นฐาน propertyfund@one-asset.com ภายในวันที่ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้