รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
APCS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 8.6766% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 13.2731% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 8.6766% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 13.2731% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 20.0497% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 64.3283% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 20.0497% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 64.3283% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย APSILON VENTURES PTE LTD
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 20.0497% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 20.0497% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง ดาราณี อัตตะนันทน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.6666% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.6298% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 1.6666% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.6298% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------