รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มิ.ย. 2564 13:13:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
BROOK
แหล่งข่าว
BROOK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 29 มิ.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 1,365,576,042
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 5 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.40
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 21 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 1,365,576,042
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,365,576,042
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 1,365,576,042
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 546,230,416.80
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 171,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 546,059,416.80
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายชาญ บูลกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้อำนวยการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้