รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มิ.ย. 2564 08:35:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NER เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER)
ทุนเดิม (บาท)                    : 807,339,453.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,614,678,906
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 30,632,040
ทุนใหม่ (บาท)                    : 822,655,473.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,645,310,946
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NER-W1) จำนวน 
30,632,040 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,632,040 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.80
วันใช้สิทธิ                      : 15 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________