รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มิ.ย. 2564 09:07:00
หัวข้อข่าว
การออก เสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออก จัดสรร TRUBB-W2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป แผนการนำ WFX เข้าจดทะเบียนใน SET การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX และ EGM 1/2564 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
TRUBB
แหล่งข่าว
TRUBB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 มิ.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 ก.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 ก.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 ก.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) และ ESOP
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 มิ.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)           : 204,443,505
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)          : 204,443,505
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 136,295,937
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 5 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 2.20
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 01 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 08 ก.ย. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 09 ส.ค. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 06 ส.ค. 2564
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 136,295,537
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 มิ.ย. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 136,295,937
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 136,295,937
  อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 1 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : TRUBB-W2
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 6.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________


การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 มิ.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 68,147,968
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 68,147,968
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 68,147,968
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้