รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มิ.ย. 2564 12:48:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W4
หลักทรัพย์
ECF
แหล่งข่าว
ECF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 25 มิ.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ECF-W4
วันใช้สิทธิ                      : 20 ก.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 13 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 19 ก.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 2
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : www.eastcoast.co.th
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 หรือ 202
โทรสาร 0-2152-7305
อีเมล์ : sarisa@eastcoast.co.th,
subongkot@eastcoast.co.th
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : สาริสา ทองกิตติกุล
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้