รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มิ.ย. 2564 09:18:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงกรณีข่าวจากสื่อออนไลน์และหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันที่ 25 มิถุนายน 2564  

ที่ 51/2564/025  

ชี้แจงกรณีข่าวจากสื่อออนไลน์และหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของบริษัท 
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่มีข่าวจากสื่อออนไลน์และ/หรือหนังสือพิมพ์รายวันว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 
("บริษัทฯ") อยู่ระหว่างขั้นตอนการเข้าซื้อกิจการของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
("SF") นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลงใด ๆ หากมีความชัดเจน 
บริษัทฯ จะแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้