รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มิ.ย. 2564 19:20:00
หัวข้อข่าว
การเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (แก้ไข F53-4 และ template)
หลักทรัพย์
RATCH
แหล่งข่าว
RATCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 มิ.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
หมายเหตุ                      :
บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่
และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในภายหลัง
และจะประกาศให้ทราบต่อไป
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 มิ.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 769,230,770
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (เพิ่มเติม)         : 769,230,770
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public
Offering: PPO) และจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมไม่ต่ำกว่า 1.885 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ("ราคาเสนอขายหุ้น PPO") 
ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 7 - 15 วัน
ที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PPO ("ราคาตลาด")
หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของราคาตลาด ทั้งนี้
การกำหนดจำนวนส่วนลดดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ
พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO 
นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใดๆ
หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ
มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาว่า
จะไม่มีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้
และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้