รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มิ.ย. 2564 18:38:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
MJLF
แหล่งข่าว
MJLF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ชื่อ                         : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
ไลฟ์สไตส์
(MJLF)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 31 พ.ค. 2564
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 12.5430
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 4,139,210,855.67
มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)                : 4,369,709,826.35
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 330,000,000.0000
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายวรวิทย์ ทรัพย์เจริญเลิศ
ตำแหน่ง                       : ผู้บริหารฝ่ายบัญชีกองทุนรวม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้