รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มิ.ย. 2564 08:27:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ KOOL เริ่มซื้อขายวันที่ 22 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
KOOL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
(KOOL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 120,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 480,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 240,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 180,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 720,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 2 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.45
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 01 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 22 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________