รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มิ.ย. 2564 19:24:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
SLM
แหล่งข่าว
SLM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 18 มิ.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 141,314,345
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.50
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 08 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 114,841,056
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 26,473,289

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 141,314,345
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 114,841,056
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 26,473,289
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 57,420,528.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 116,821.50
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน 58,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยประมาณ 58,821.50 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 57,303,706.50
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณรุจ วิวรรธนไกร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้