รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มิ.ย. 2564 12:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
หลักทรัพย์
XPG
แหล่งข่าว
XPG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 01 ก.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 พ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 พ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 7,613,161,344
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 7,613,161,344
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 5,378,379,344
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 1 : 2
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.50
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 29 ก.ค. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 27 ก.ค. 2564
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,035,338,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 11.17
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 4.10
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 1,035,338,000
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,199,444,000
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 165,385,167
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 165,385,167
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 165,385,167
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้