รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มิ.ย. 2564 07:45:00
หัวข้อข่าว
การย้ายหลักทรัพย์ 2S เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 21 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
2S
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง         

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) (2S)
ตลาดรองเดิม                     : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : สินค้าอุตสาหกรรม
ตลาดรองใหม่                     : SET
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจใหม่                    : เหล็ก
ลักษณะธุรกิจ                     :
แปรรูปเหล็กรูปพรรณ และจัดหาเหล็กรูปพรรณเพื่อจำหน่าย
วันที่มีผล                      : 21 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________