รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มิ.ย. 2564 08:45:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ SST-W2 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
SST
แหล่งข่าว
SST
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 15 มิ.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SST-W2
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แก้ไข)        : วันที่ 23 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 8.658
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.155
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://www.subsrithai.co.th/home.asp
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : นางอรนุช คงกัน บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-318-5514-5
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางพัชรี บุนนาค
ตำแหน่ง                       : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้