รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2564 18:25:00
หัวข้อข่าว
การให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ
หลักทรัพย์
MFC
แหล่งข่าว
MFC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตามหนังสือที่ 
กทร. 185/2564 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
นั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนายสิทธิรัตน์
ดรงคมาศ เป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564
และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้