รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2564 18:00:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ MACO-W2
หลักทรัพย์
MACO
แหล่งข่าว
MACO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 มิ.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MACO-W2
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 2.10
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : http://investor-th.masterad.com/warrant.html
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ชั้น 4 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ เลขที่ 48/8 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-633-6441-5
โทรสาร 02-633-6690
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท
หมายเหตุ                      :
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2
(MACO-W2) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") จำนวน 1,375,542,814 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ที่ได้จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราจัดสรรที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่
 30 สิงหาคม 2561 โดยผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายหลังจากพ้นกำหนดเวลา 2
ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
และกำหนดให้สามารถ
ใช้สิทธิได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (กล่าวคือในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กันยายน และ
ธันวาคมของแต่ละปี) ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ
วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 27 สิงหาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้