รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2564 17:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
หลักทรัพย์
NVD
แหล่งข่าว
NVD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง (แก้ไข)                    : แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (NVD)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ (เพิ่มเติม)            : วันที่ 15 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 19 ก.ค. 2564
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 2.52
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) (แก้ไข)              : 2.513259
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ (เพิ่มเติม)       : 21 ก.ค. 2564
ตัวแทนการรับซื้อ (เพิ่มเติม)              : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้